รู้แล้วกระจ่างเลย!! กรณียายลืมเงินที่ฝังดินจนเปื่อย สามารถนำไปเปลี่ยนที่ธนาคารได้หรือไม่ ฟังชัดๆ!!

ข่าวเด่น

    เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากทางเพจ วิถีชีวิตพื้นบ้าน ข่าวสารบ้านเฮา ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีที่ยายชาวสกลนคร บังเอิญไปขุดเจอเงินที่ฝังดินไว้ แต่ปรากฏว่าเงินซึ่งเป็นธนบัตรเปื่อยและเสียหาย จึงอยากทราบว่าสามารถนำไปแลกที่ธนาคารได้หรือไม่

Loading...

เงินเปื่อยขนาดนี้

Loading...

มีหลายบาทเลยนะ 

จะแลกคืนได้ไหม

โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้รายละเอียดว่า.. 

เมื่อธนบัตรถูกใช้เปลี่ยนมือหลายครั้งหลายหน ย่อมมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เปรอะเปื้อน สีซีดจาง หรือเปื่อยขาดจนบางส่วนหลุดหายไป หรือในบางกรณีอาจถูกสัตว์หรือแมลง เช่น หนู ปลวก กัดแทะจนเนื้อธนบัตรหลุดลุ่ยเสียหายกลายเป็นธนบัตรชำรุดที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ตามปกติ

พระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ มาตรา ๑๘ บัญญัติไว้ว่า ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และได้จำแนกลักษณะของธนบัตรชำรุดเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1) ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น  

2) ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน  

3) ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป

4) ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พุทธศักราช ๒๕๐๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแ​ลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดไว้  ดังนี้

ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ให้ทำคำร้องเป็นหนังสือตามแบบ ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย โดยแนบธนบัตรชำรุดไปกับคำร้องด้วย

ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย เห็นสมควรจะรับธนบัตรชำรุดไว้แลกเปลี่ยน โดยมิต้องให้ผู้ประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดทำคำร้องเป็นหนังสือดังกล่าวในวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ 2 ให้รับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดตามข้อจำกัดและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

– ธนบัตรครึ่งฉบับ ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับเพียงครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น

​    – ธนบัตรต่อท่อนผิด ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น

– ธนบัตรขาดวิ่น ให้รับแลกเปลี่ยนเฉพาะเมื่อเห็นได้ประจักษ์ว่าส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น

– ธนบัตรลบเลือน ให้รับแลกเปลี่ยนเฉพาะเมื่อการลบเลือนนั้น ไม่ถึงทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น

สถานที่ติดต่อขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

​- ธนาคารออมสินทั่วประเทศ (ให้บริการในเวลาทำการทุกวัน)

– ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ (ให้บริการเฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า)

ขั้นตอนการขอแลกเปลี่ยน

1) กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​

2) กรณีต้องเขียนคำร้อง

​- ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด และธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเ พื่อนำ ส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน โดย ธปท. จะโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือทางธนาณัติ ตามที่ผู้ขอแลกระบุไว้ในคำร้อง

– ธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอออกหลักฐาน ก่อนนำมาขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลธนบัตรชำรุด

​- กรุงเทพฯ ​แผนกตรวจพิสูจน์ธนบัตร  โทร 0-2356-8736 -37

– ระยอง​ ​ศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง  โทร 0-3861-9157 ต่อ 8810

– ​เชียงใหม่ ​​ศูนย์จัดการธนบัตร เชียงใหม่  โทร 0-5393-1025-6

– ​พิษณุโลก​ ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลก  โทร 0-5526-2406-8 ต่อ 8840

– ​ขอนแก่น ​ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น โทร 0-4322-6051​-4​ ต่อ 8988

– ​นครราชสีมา ​ศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา  โทร 0-4425-9642 ต่อ 8869, 8870

– ​อุบลราชธานี ​ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี  โทร 0-4531-7882-3 ต่อ 8900

– หาดใหญ่ ​ศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่  โทร 0-7427-2000 ต่อ 4383

– ​สุราษฎร์ธานี ​ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี  โทร 0-7720-1307-8 ต่อ 8929, 8930

       ทั้งนี้การขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น​ คราวนี้ก็โล่งใจได้แล้วนะคะ 

ขอขอบคุณที่มาจาก : วิถีชีวิตพื้นบ้าน ข่าวสารบ้านเฮา ,  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

Loading...